VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 1560 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 16:48:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 1723 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 16:11:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 1474 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 22:30:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1934 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 5:20:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 1930 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 8:18:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1582 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 16:12:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1862 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 23:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 1139 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 20:23:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 961 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 15:8:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 806 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 22:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.