VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 1053 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 12:10:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/15/2014; 780 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 1:49:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 754 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 0:46:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:16-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/1/2014; 929 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 7:56:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/25/2014; 606 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 0:53:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:8-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/18/2014; 726 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 7:7:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/4/2014; 697 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 22:36:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/20/2014; 719 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 4:2:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:29
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/13/2014; 503 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 13:34:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/6/2014; 679 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 3:25:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.