VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 1310 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 13:30:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/15/2014; 1001 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 19:4:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 982 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 6:19:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:16-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/1/2014; 1160 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 4:39:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/25/2014; 843 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 13:50:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:8-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/18/2014; 933 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 15:26:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/4/2014; 931 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 14:2:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/20/2014; 977 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 21:30:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:29
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/13/2014; 738 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 17:5:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/6/2014; 912 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 10:56:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.