VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 1022 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 7:46:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/15/2014; 753 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 14:57:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 729 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 22:31:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:16-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/1/2014; 901 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 17:54:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/25/2014; 575 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 2:43:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:8-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/18/2014; 701 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 6:20:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/4/2014; 671 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 21:15:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/20/2014; 685 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:47:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:29
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/13/2014; 476 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 7:16:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/6/2014; 648 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 8:16:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.