VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 18:15-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/6/2013; 705 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 4:41:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 9:1-10:16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2013; 636 xem
Xem lần cuối 7/29/2021 3:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:9/22/2013; 789 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 3:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-15
Pastor John Altfeltis
C:9/15/2013; 490 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/19/2021 1:15:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:6-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/1/2013; 761 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2021 3:14:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/25/2013; 877 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 1:24:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:24-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/18/2013; 524 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 23:22:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:14-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/4/2013; 562 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 22:10:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Pastor John Altfeltis
C:7/21/2013; 824 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 7:9:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:14-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2013; 696 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 6:3:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  36 / 39  Tiếp  Cuối

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.