VietChristian
VietChristian
mucsu.org
1 Phi-e-rơ 2:9-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/19/2014; P: 11/4/2014; 737 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/11/2022 8:41:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:29-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/2/2014; 610 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/7/2022 17:41:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:15-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/26/2014; 705 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/21/2022 10:28:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:33-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/5/2014; 494 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2022 22:9:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:37-39; Ma-thi-ơ 24:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/28/2014; 669 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2022 7:18:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 674 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/21/2022 12:24:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/14/2014; 605 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/22/2022 7:18:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/7/2014; 702 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/20/2022 23:43:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/24/2014; 789 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/5/2022 10:53:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:24-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/17/2014; 587 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/24/2022 12:16:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  36 / 44  Tiếp  Cuối

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.