VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 902 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:24:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 1082 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:25:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 877 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:24:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1356 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:24:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 1375 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:24:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1173 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:25:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1635 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:25:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 1045 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 21:2:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 867 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 9:37:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 716 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:2:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.