VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Lu-ca 22:31-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/22/2017; 686 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 16:9:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:28-37; Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 516 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:21:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 411 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 17:36:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4; Giăng 1:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 458 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 4:58:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 521 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 6:43:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 413 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 21:20:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 485 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 22:48:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:14; Gióp 35:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 454 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:14:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:48b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/27/2016; 752 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 10:23:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 1:47-53; Dân-số Ký 35:9-13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 424 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 2:44:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 15  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.