VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 718 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 18:3:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 481 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 6:6:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/19/2013; 1944 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 19:24:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2013; 1157 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 4:9:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21; Giô-ên 2:28-29
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:5/19/2013; 611 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 8:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 224 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 1:46:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 466 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 1:45:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/27/2012; 1158 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 8:45:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 19:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/27/2012; 621 xem
Xem lần cuối 1/9/2020 17:5:7
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/27/2012; 613 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 14:17:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.