VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 19:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/27/2012; 682 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 15:55:2
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/27/2012; 660 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 6:6:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 769 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 22:47:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/6/2012; 2062 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 9:28:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2012; 2349 xem 34 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 5:24:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/12/2011; 664 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 17:13:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 11:9-13; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/12/2011; 1314 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 4:37:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2011; 2135 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 7:3:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/23/2010; 424 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 7:17:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 47:1-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/23/2010; 2178 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 7:47:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.