VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/31/2009; 402 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 13:58:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2987 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/1/2020 3:15:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/31/2009; 599 xem 8 lưu
Xem lần cuối 44.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2009; 2407 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 12:35:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/24/2009; 450 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 1:27:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/27/2007; 2828 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/30/2020 1:39:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/15/2005; 456 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 18:36:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 3732 xem 60 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 22:46:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1387 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/1/2020 9:23:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:44-47
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 2186 xem
Xem lần cuối 9/23/2020 23:53:22
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.