VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/31/2009; 416 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 16:26:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 3049 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 16:58:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/31/2009; 613 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 14:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2009; 2449 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 8:58:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/24/2009; 468 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:16:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/27/2007; 2872 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 12:28:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/15/2005; 477 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 18:0:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 3789 xem 60 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 17:59:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1406 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 12:11:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:44-47
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 2200 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 15:22:30
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.