VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Sáng-thế Ký 1:0-2:0
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 2198 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 12:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-16; Ma-thi-ơ 6:31-33; Truyền-đạo 8:5-6; Thi-thiên 90:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 2081 xem 36 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 11:42:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 1736 xem 34 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 9:19:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/4/2015; P: 1/7/2015; 1734 xem 34 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 10:21:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 10:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/28/2014; P: 12/30/2014; 1178 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 0:1:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/21/2014; P: 12/24/2014; 916 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 4:8:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21; Giăng 10:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2014; P: 12/25/2014; 857 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 20:51:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 1266 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 0:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 1277 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/31/2021 23:18:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:4-5; Rô-ma 3:23; Mác 5:1-8; Lu-ca 8:4-8; Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 1105 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 15:35:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 78  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.