VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Sáng-thế Ký 1:0-2:0
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 2229 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 9:56:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-16; Ma-thi-ơ 6:31-33; Truyền-đạo 8:5-6; Thi-thiên 90:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 2110 xem 37 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 20:18:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 1762 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 5:50:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/4/2015; P: 1/7/2015; 1748 xem 34 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 15:23:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 10:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/28/2014; P: 12/30/2014; 1193 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 6:44:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/21/2014; P: 12/24/2014; 937 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 13:8:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21; Giăng 10:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2014; P: 12/25/2014; 875 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 13:32:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 1285 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 15:21:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 1291 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 5:50:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:4-5; Rô-ma 3:23; Mác 5:1-8; Lu-ca 8:4-8; Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 1123 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 19:7:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 78  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.