VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giăng 1:11-12; Rô-ma 8:14; Ga-la-ti 4:1-7; Giăng 10:12-13
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:1/15/2012; 2503 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 19:1:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-3; Rô-ma 12:9-18
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/1/2012; 1911 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 19:0:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2011; 890 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/29/2023 12:22:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 1363 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 7:35:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/4/2011; 1056 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/22/2023 10:4:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/20/2011; 1219 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/14/2023 6:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:19; 1 Phi-e-rơ 5:8; Thi-thiên 22:13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/13/2011; 1942 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/29/2023 2:54:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-11; 2 Cô-rinh-tô 1:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/6/2011; 1488 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/17/2023 21:46:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:8; Ê-sai 54:17; 2 Cô-rinh-tô 2:11; Sáng-thế Ký 3:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/30/2011; 1689 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 3:40:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:9; Mác 16:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/23/2011; 1496 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/22/2023 7:18:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 78  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.