VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Sáng-thế Ký 1:0-2:0
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 2267 xem 31 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 9:11:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-16; Ma-thi-ơ 6:31-33; Truyền-đạo 8:5-6; Thi-thiên 90:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 2140 xem 39 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 19:2:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 1779 xem 36 lưu
Xem lần cuối 1/10/2022 22:46:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/4/2015; P: 1/7/2015; 1762 xem 34 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 6:36:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 10:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/28/2014; P: 12/30/2014; 1213 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/5/2022 19:44:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21; Giăng 10:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2014; P: 12/25/2014; 898 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/10/2022 0:45:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/21/2014; P: 12/24/2014; 954 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 11:42:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 1306 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 12:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 1305 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 17:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:4-5; Rô-ma 3:23; Mác 5:1-8; Lu-ca 8:4-8; Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 1140 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 16:31:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 78  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.