VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Xuất Ê-díp-tô Ký 30:17-21; Lê-vi Ký 13:4-6; Thi-thiên 33:12; Ma-thi-ơ 6:19-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/19/2020; 346 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 17:19:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 17:13-16; Ma-thi-ơ 6:33; 1 Ti-mô-thê 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/30/2019; 227 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 9:17:53
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 6:18; Thi-thiên 84:3; Ma-thi-ơ 6:25-26; Lu-ca 4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/21/2020; 101 xem
Xem lần cuối 5/14/2021 9:30:37
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 11:5; Ma-thi-ơ 6:32-33
Rick Warren
C:4/16/2020; 221 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 17:21:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 25:14; Thi-thiên 46:10; Ma-thi-ơ 6:5-6
Rick Warren
C:6/20/2019; 307 xem
Xem lần cuối 5/14/2021 17:1:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:4-5; Ma-thi-ơ 6:25-28
Charles Stanley
C:4/13/2013; P: 9/24/2020; 555 xem
Xem lần cuối 5/13/2021 9:54:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-18
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/16/2015; 397 xem
Xem lần cuối 5/14/2021 8:49:53
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14; Lu-ca 17:3
Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; P: 6/6/2020; 585 xem
Xem lần cuối 5/15/2021 1:35:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:10/18/2018; P: 1/5/2020; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 16:54:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/10/2018; 150 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 9:15:21
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm