VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Thi-thiên 103:13; Truyền-đạo 12:13; Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/10/2023; 248 xem
Xem lần cuối 5/18/2024 11:35:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 30:17-21; Lê-vi Ký 13:4-6; Thi-thiên 33:12; Ma-thi-ơ 6:19-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/19/2020; 853 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2024 17:50:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 17:13-16; Ma-thi-ơ 6:33; 1 Ti-mô-thê 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/30/2019; 431 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/13/2024 16:50:57
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 6:18; Thi-thiên 84:3; Ma-thi-ơ 6:25-26; Lu-ca 4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/21/2020; 322 xem
Xem lần cuối 5/26/2024 18:46:36
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 11:5; Ma-thi-ơ 6:32-33
Rick Warren
C:4/16/2020; 608 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/21/2024 4:0:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 146:4; Ma-thi-ơ 6:27; Giăng 3:36; Hê-bơ-rơ 9:27
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/9/2024; 179 xem
Xem lần cuối 5/25/2024 15:46:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 25:14; Thi-thiên 46:10; Ma-thi-ơ 6:5-6
Rick Warren
C:6/20/2019; 716 xem
Xem lần cuối 5/24/2024 19:47:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 46:10-11; Truyền-đạo 5:2; Ma-thi-ơ 6:6
Bill Bright
C:11/6/2022; 314 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2024 14:22:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 73:25; Ma-thi-ơ 6:19-20; 2 Cô-rinh-tô 5:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/18/2022; 371 xem
Xem lần cuối 5/26/2024 11:7:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:4-5; Ma-thi-ơ 6:25-28
Charles Stanley
C:4/13/2013; P: 9/24/2020; 981 xem
Xem lần cuối 5/24/2024 16:5:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm