VietChristian
VietChristian
svtk.net

Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; P: 1/15/2020; 213 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 21:19:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:2; Truyền-đạo 12:13-14; Lu-ca 12:16-21; 1 Giăng 2:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 139 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 21:50:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 67 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 20:58:39
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:15
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/19/2014; 312 xem
Xem lần cuối 1/18/2020 13:55:1
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:15-20; Cô-lô-se 3:16-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/13/2019; 89 xem
Xem lần cuối 2/25/2020 0:45:0
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:16-21; Rô-ma 12:2
Bạch-Tuyết
C:8/8/2019; 43 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 19:43:38
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:31-32; Ma-thi-ơ 6:33
Bayless Conley
C:1/15/2016; 496 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 22:36:32
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/5/2018; 71 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 17:41:44
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:42-43; Lu-ca 16:10-11; Phi-líp 4:11
Bill Bright
C:5/10/2018; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 22:38:54
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:6-7
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/21/2014; 314 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 16:22:9
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm