VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; P: 1/15/2020; 509 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/21/2022 11:18:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:2; Truyền-đạo 12:13-14; Lu-ca 12:16-21; 1 Giăng 2:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 459 xem
Xem lần cuối 6/27/2022 20:37:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 227 xem
Xem lần cuối 6/26/2022 0:29:39
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; Ma-thi-ơ 7:9-11; Lu-ca 12:32; Giăng 17:3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/15/2022; P: 6/16/2022; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 18:34:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/22/2021; 225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 22:3:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:15
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 12/16/2021; 484 xem
Xem lần cuối 6/21/2022 11:9:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:15,21; Châm-ngôn 13:22; Châm-ngôn 19:14
Dale Johnsen
C:8/12/2011; P: 9/15/2021; 737 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2022 11:35:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:15-20; Cô-lô-se 3:16-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/13/2019; 235 xem
Xem lần cuối 6/21/2022 7:33:18
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:16-21; Rô-ma 12:2
Bạch-Tuyết
C:8/8/2019; P: 10/3/2021; 201 xem
Xem lần cuối 6/21/2022 15:37:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:31-32; Ma-thi-ơ 6:33
Bayless Conley
C:1/15/2016; 614 xem
Xem lần cuối 6/19/2022 17:36:7
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm