VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sáng-thế Ký 11:19; Lu-ca 19:10; 1 Cô-rinh-tô 15:34; Ma-thi-ơ 13:88
Ralph Mahoney
C:9/14/2018; 61 xem
Xem lần cuối 3/30/2019 5:48:49
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:6-7; Ma-thi-ơ 9:36; Lu-ca 5:17
Brian J. Bailey
C:10/20/2016; 187 xem
Xem lần cuối 4/11/2019 11:15:59
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:3; Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26; Ma-thi-ơ 9:1-8
M. Jeudi
C:11/6/2014; 303 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 17:4:7
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 118:26; Lu-ca 19:28-48
M. Jeudi
C:4/13/2017; 99 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 4:51:58
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; 97 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/6/2019 1:24:5
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 92:13; Lu-ca 13:6-9; Sáng-thế Ký 4:11-14; Châm-ngôn 18:1
John Bevere
C:9/17/2015; 338 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 18:56:57
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 88 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 12:17:41
Đọc  Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:18-19; Lu-ca 22:43
Wesley Duewel
C:3/3/2017; 113 xem
Xem lần cuối 4/7/2019 13:28:44
Đọc  Chia sẻ
Ma-la-chi 3:10; Lu-ca 18:29-30; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Rick Warren
C:3/1/2018; 122 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 0:28:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 83 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 2:3:16
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca undefined

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm