VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Sáng-thế Ký 11:19; Lu-ca 19:10; 1 Cô-rinh-tô 15:34; Ma-thi-ơ 13:88
Ralph Mahoney
C:9/14/2018; 74 xem
Xem lần cuối 9/23/2019 14:58:47
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:6-7; Ma-thi-ơ 9:36; Lu-ca 5:17
Brian J. Bailey
C:10/20/2016; 205 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 7:7:1
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:3; Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26; Ma-thi-ơ 9:1-8
M. Jeudi
C:11/6/2014; 324 xem
Xem lần cuối 10/12/2019 6:15:50
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 118:26; Lu-ca 19:28-48
M. Jeudi
C:4/13/2017; 116 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 21:4:51
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; 118 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 22:14:46
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 92:13; Lu-ca 13:6-9; Sáng-thế Ký 4:11-14; Châm-ngôn 18:1
John Bevere
C:9/17/2015; 353 xem
Xem lần cuối 10/17/2019 23:59:56
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 104 xem
Xem lần cuối 9/16/2019 3:58:13
Đọc  Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:18-19; Lu-ca 22:43
Wesley Duewel
C:3/3/2017; 127 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 6:23:34
Đọc  Chia sẻ
Ma-la-chi 3:10; Lu-ca 18:29-30; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Rick Warren
C:3/1/2018; 148 xem
Xem lần cuối 10/6/2019 9:57:57
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 108 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 13:10:49
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca undefined

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm