VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Truyền-đạo 8:5; Truyền-đạo 12:7; 2 Cô-rinh-tô 5:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/4/2020; 48 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 16:28:54
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 116 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 16:51:10
Đọc  Chia sẻ
Giăng 15:13; 2 Cô-rinh-tô 5:15; Rô-ma 5:8
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 4/21/2020; 455 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 21:39:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:31; 2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/4/2020; 63 xem
Xem lần cuối 1/11/2021 3:46:45
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:19; Lu-ca 6:27b-28; Ma-thi-ơ 18:21; 2 Cô-rinh-tô 5:18-20
Rick Warren
C:11/17/2016; 233 xem
Xem lần cuối 1/6/2021 7:50:37
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 4:6-7; Lê-vi Ký 23:3a; Công-vụ các Sứ-đồ 2:46
Rick Warren
C:11/3/2016; P: 5/5/2020; 512 xem
Xem lần cuối 1/15/2021 15:19:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16
VPNS
C:8/1/2016; P: 7/31/2016; 286 xem
Xem lần cuối 1/13/2021 20:22:38
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16
David McGee
C:12/11/2014; 303 xem
Xem lần cuối 1/12/2021 16:36:13
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
M. Jeudi
C:2/1/2017; 179 xem
Xem lần cuối 1/6/2021 7:58:29
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/11/2017; P: 2/12/2018; 493 xem
Xem lần cuối 1/14/2021 21:40:54
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm