VietChristian
VietChristian
svtk.net
Gióp 31:15; Châm-ngôn 139:13; Ê-sai 46:3-4; 2 Cô-rinh-tô 5:9; 1 Giăng 4:9-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/7/2023; 222 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 1:14:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10; Rô-ma 12:2; 2 Cô-rinh-tô 4:16; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 5:23-24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/6/2021; 319 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 14:30:7
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 73:25; Ma-thi-ơ 6:19-20; 2 Cô-rinh-tô 5:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/18/2022; 351 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 13:42:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 8:5; Truyền-đạo 12:7; 2 Cô-rinh-tô 5:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/4/2020; 212 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 18:26:31
Đọc  Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-13; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ca-thương 3:23; Thi-thiên 146:2; Thi-thiên 1:3
Mục Sư Hoàng Siêu
C:1/17/2014; P: 2/10/2021; 1058 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 11:41:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 317 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 7:1:46
Đọc  Chia sẻ
Giăng 15:13; 2 Cô-rinh-tô 5:15; Rô-ma 5:8
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 4/21/2020; 950 xem
Xem lần cuối 4/12/2024 4:29:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:31; 2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/4/2020; P: 6/20/2021; 528 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 18:26:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 12:19; Lu-ca 6:27b-28; Ma-thi-ơ 18:21; 2 Cô-rinh-tô 5:18-20
Rick Warren
C:11/17/2016; 404 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 18:26:23
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:27-29; 2 Cô-rinh-tô 5:21; Rô-ma 7:18-19; Gia-cơ 5:17-18; 2 Phi-e-rơ 2:22
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/3/2023; 194 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 10:34:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm