VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Sáng-thế Ký 4:4; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:2; Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/16/2021; P: 12/21/2023; 344 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 22:40:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 31:15; Thi-thiên 139:13-16; Lu-ca 2:29-30; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/19/2023; 233 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 22:11:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:13; Giê-rê-mi 31:13; Lu-ca 2:10; Khải-huyền 21:4
GDNT
C:1/16/2011; 555 xem
Xem lần cuối 7/17/2024 13:47:6
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 9:1-3; Ga-la-ti 4:4-5; Lu-ca 2:10-11; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2020; 340 xem
Xem lần cuối 7/12/2024 15:58:35
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 2:19; Mác 4:9; Khải-huyền 2:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/4/2019; 364 xem
Xem lần cuối 7/1/2024 16:33:5
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:1-20; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2020; 323 xem
Xem lần cuối 7/14/2024 8:47:52
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 334 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/30/2024 21:55:59
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2; Lu-ca 2; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2022; 327 xem
Xem lần cuối 7/19/2024 17:3:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-28,41-45; Lu-ca 2:36-38
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/4/2023; 186 xem
Xem lần cuối 7/11/2024 23:26:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-48,68-69; Lu-ca 2:10-12,16,20,28-32,36-38
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/20/2022; 287 xem
Xem lần cuối 7/14/2024 10:23:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm