VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 16:24; Ê-phê-sô 2:10
Tiểu Minh Ngọc
C:3/13/2018; 99 xem
Xem lần cuối 6/18/2019 7:18:15
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 18:22; 1 Cô-rinh-tô 13:4
Tiểu Minh Ngọc
C:3/7/2018; P: 3/8/2018; 118 xem
Xem lần cuối 6/5/2019 8:39:15
Đọc  Chia sẻ
Tít 3:2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/4/2018; 74 xem
Xem lần cuối 6/6/2019 2:17:45
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 27:1; Phi-líp 4:13; 2 Phi-e-rơ 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:2/26/2018; 63 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 7:30:57
Đọc  Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:2/16/2018; 162 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 16:46:45
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:18
Tiểu Minh Ngọc
C:2/12/2018; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/12/2019 13:55:57
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2018; 129 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 19:44:24
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 2:10; Rô-ma 12:2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/30/2018; 180 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 17:20:45
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 137 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 10:19:52
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 11:30-31; Thi-thiên 115:13; Thi-thiên 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:1/15/2018; 85 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 17:41:38
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ