VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Sa-mu-ên 1:11,17-20,24-28
TBM
C:2/10/2020; 48 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 12:10:9
Đọc  Chia sẻ
Tiểu Minh Ngọc
C:3/23/2000; 451 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 11:47:12
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-5; Rô-ma 13:12-14
Tiểu Minh Ngọc
C:6/25/2020; P: 6/26/2020; 48 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 11:3:49
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7; 1 Phi-e-rơ 5:7; Thi-thiên 34:7; Thi-thiên 35:9; Thi-thiên 45:6; Mác 8:36
Tiểu Minh Ngọc
C:5/28/2020; 49 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 11:3:7
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:18; Lu-ca 6:36; Rô-ma 10:14
Tiểu Minh Ngọc
C:6/17/2020; 40 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 11:2:50
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:8/12/2020; P: 8/13/2020; 36 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 11:2:16
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:2; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12; Thi-thiên 97:12; Thi-thiên 34:2
Tiểu Minh Ngọc
C:8/19/2020; 28 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 11:1:28
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 84:4; Thi-thiên 89:15; Thi-thiên 96:2
Tiểu Minh Ngọc
C:9/17/2020; 27 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 11:1:18
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 33:4; Thi-thiên 37:3
Tiểu Minh Ngọc
C:1/28/2016; P: 1/18/2017; 240 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 10:42:39
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 118:24
TBM
C:1/23/2020; 132 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 10:36:15
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Vườn Thơ