VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 103:13; Thi-thiên 36:9 ; Thi-thiên 96:12-13
Tiểu Minh Ngọc
C:6/19/2019; 6 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 22:28:32
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 18:6; Thi-thiên 86:7; Thi-thiên 120:1
Tiểu Minh Ngọc
C:6/12/2019; 18 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 2:25:38
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; 1 Phi-e-rơ 5:7
Hoa Phụng Tiên
C:6/3/2019; 17 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 2:51:19
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Tiểu Minh Ngọc
C:5/29/2019; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 5:33:59
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 2:8
Thanh Hữu
C:5/23/2019; 36 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 5:38:40
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Tiểu Minh Ngọc
C:5/22/2019; 27 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 22:34:7
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3; Gióp 5:9
Tiểu Minh Ngọc
C:4/24/2019; 46 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 16:0:18
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 91:15; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; 2 Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:4
Tiểu Minh Ngọc
C:4/17/2019; 38 xem
Xem lần cuối 6/18/2019 21:51:23
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:14-15
Tiểu Minh Ngọc
C:4/3/2019; 40 xem
Xem lần cuối 6/12/2019 13:11:33
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:16; 2 Ti-mô-thê 1:7; 2 Ti-mô-thê 2:1; Thi-thiên 119:89; Thi-thiên 119:50; Phi-líp 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:3/27/2019; 48 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 13:46:35
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ