VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 10:27; Công-vụ các Sứ-đồ 10:38; 1 Cô-rinh-tô 12:7; Mác 16:15-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/29/2012; 1013 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 8:54:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20; Mác 16:15
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/15/2012; 701 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 3:27:29
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-8; Mác 16:6; Lu-ca 24:5-6
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 3527 xem
Xem lần cuối 12/9/2019 11:36:26
Đọc  Chia sẻ
Mác 16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1113 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 14:24:8
Đọc  Chia sẻ
Mác 16:15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 952 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 10:27:21
Đọc  Chia sẻ
Mác 16:15-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/22/2017; 468 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 1:22:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:15-20; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/21/2018; 283 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 12:47:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:15-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/14/2018; 305 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 16:58:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:17-20; 1 Cô-rinh-tô 12:8-11; 1 Cô-rinh-tô 12:28-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 718 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 21:49:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/24/2011; 499 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 16:19:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.