VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 10:34-42; Lu-ca 12:51-53; Lu-ca 14:26-33
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 2073 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 0:55:24
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-50; Ma-thi-ơ 21:33-46; Ma-thi-ơ 22:1-14; Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/25/2013; 1508 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 17:24:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Lu-ca 14:34-35; Mác 9:49-50
Pastor Hồ Long
C:9/12/2021; P: 9/16/2021; 778 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 16:6:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 652 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 2:15:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/1/2023; P: 10/7/2023; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 11:52:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 654 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 19:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1440 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 9:58:47
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2011; 2900 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 2:15:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 3006 xem 26 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 2:58:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1237 xem
Xem lần cuối 4/3/2024 9:2:1
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.