VietChristian
VietChristian
nghe.app

Sáng-thế Ký 19:10-26; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2009; 1612 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 5:21:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:18-24; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/14/2014; 692 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 23:33:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:2; Phi-líp 3:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 411 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 1:37:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 124 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 18:15:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25; Lu-ca 24:6-8; 1 Cô-rinh-tô 15:20-22; Phi-líp 3:30; 1 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2006; 559 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 19:1:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 295 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 14:48:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:19-31; Phi-líp 3:7-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2010; 1041 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 15:31:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 836 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 2:36:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2399 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 13:21:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1841 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 3:34:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.