VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Sáng-thế Ký 19:10-26; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2009; 2075 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 22:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:18-24; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/14/2014; 1043 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 20:26:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:2; Phi-líp 3:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 814 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 20:42:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 89:1-18; Phi-líp 3:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2023; P: 1/6/2023; 164 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/25/2024 2:26:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 643 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2024 13:20:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25; Lu-ca 24:6-8; 1 Cô-rinh-tô 15:20-22; Phi-líp 3:30; 1 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2006; 942 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/15/2024 0:55:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 738 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/25/2024 2:41:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:19-31; Phi-líp 3:7-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2010; 1794 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/25/2024 2:33:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 1585 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/23/2024 11:51:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 3394 xem 62 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 11:39:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.