VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Mác 10:46-52
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/7/2018; P: 10/15/2018; 1373 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 8:57:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 1451 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 23:55:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11; Phi-líp 2:4
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/16/2018; P: 9/28/2018; 1528 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 1:37:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11; Rô-ma 12:10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/9/2018; P: 9/28/2018; 1408 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 7:11:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/29/2018; P: 8/3/2018; 1453 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 15:12:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 8:6-13; 1 Cô-rinh-tô 11:25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/22/2018; P: 8/8/2018; 911 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 15:12:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28,30:19
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/15/2018; P: 7/27/2018; 918 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 4:14:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/1/2018; P: 4/6/2018; 1219 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 1:3:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-2; Rô-ma 1:16-17; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 1311 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 3:46:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/3/2017; P: 9/5/2017; 1036 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 8:4:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.