VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/29/2018; P: 8/3/2018; 845 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 16:28:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 8:6-13; 1 Cô-rinh-tô 11:25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/22/2018; P: 8/8/2018; 352 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 15:27:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28,30:19
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/15/2018; P: 7/27/2018; 401 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/6/2019 22:13:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/1/2018; P: 4/6/2018; 372 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 9:3:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-2; Rô-ma 1:16-17; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 842 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 6:48:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/3/2017; P: 9/5/2017; 627 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 8:51:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-4; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 545 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 7:38:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 1335 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 20:23:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2015; P: 4/29/2015; 908 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 19:33:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/28/2013; P: 12/29/2014; 648 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 16:12:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.