VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Phi-líp 2:1-11; Rô-ma 12:10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/9/2018; P: 9/28/2018; 720 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 5:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/29/2018; P: 8/3/2018; 911 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 21:17:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 8:6-13; 1 Cô-rinh-tô 11:25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/22/2018; P: 8/8/2018; 416 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 13:32:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28,30:19
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/15/2018; P: 7/27/2018; 444 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 16:12:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/1/2018; P: 4/6/2018; 442 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 12:14:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-2; Rô-ma 1:16-17; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 889 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 5:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/3/2017; P: 9/5/2017; 664 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 1:48:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-4; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 589 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 9:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 2048 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 21:25:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2015; P: 4/29/2015; 984 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 10:0:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.