VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giu-đe 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/31/2017; P: 1/25/2018; 349 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 8:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/24/2017; P: 1/17/2018; 358 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 9:33:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/17/2017; P: 1/17/2018; 392 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 1:46:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/12/2017; P: 11/30/2017; 542 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 23:39:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/1/2017; P: 11/30/2017; 345 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 1:46:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/22/2017; P: 11/8/2017; 335 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 9:23:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/15/2017; P: 10/28/2017; 325 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 10:16:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/8/2017; P: 10/23/2017; 465 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 14:39:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2017; P: 10/18/2017; 276 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 20:0:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 12:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/10/2017; P: 9/24/2017; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 0:12:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.