VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ê-phê-sô 4:11-12; Ma-thi-ơ 25:35-36,40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/31/2019; P: 4/14/2019; 306 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:53:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:17; Sáng-thế Ký 26:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/24/2019; P: 4/13/2019; 499 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 21:28:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-36
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/17/2019; P: 4/13/2019; 312 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 0:34:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/10/2019; P: 4/13/2019; 303 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 2:8:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:21; Mác 1:35; Lu-ca 5:15-16; Lu-ca 6:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/24/2019; 440 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 20:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2019; P: 2/19/2019; 451 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 8:21:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:2-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/10/2019; P: 2/13/2019; 396 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:13:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 359 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 7:10:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/27/2019; 438 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:14:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33; Rô-ma 7:15,18-19,24-25; 1 Cô-rinh-tô 9:24-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 576 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 12:11:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 74  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.