VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1032 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 18:2:56
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1162 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 4:2:39
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15; Lu-ca 11:2-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1208 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:18:10
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 3:56:59
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1047 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 16:15:7
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1091 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 23:48:55
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1030 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 15:30:29
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1559 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 3:57:58
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1005 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 12:42:20
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1547 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 3:56:28
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.