VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 985 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 21:45:5
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1109 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:15:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15; Lu-ca 11:2-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1157 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:14:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1085 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:15:20
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 985 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 11:49:0
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1043 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 4:2:20
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 973 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:15:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1513 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:40:25
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 957 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:15:12
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1502 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 8:34:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.