VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 999 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 18:52:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 2:54:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15; Lu-ca 11:2-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1174 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 8:50:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1106 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 18:52:29
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1008 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 7:28:52
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1061 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 18:52:25
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 996 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 18:52:22
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1527 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 2:58:25
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 971 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 18:52:17
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1513 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 18:52:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.