VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1011 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 20:9:30
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 0:17:31
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15; Lu-ca 11:2-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1190 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 6:20:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1124 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 5:3:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1023 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 9:30:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1074 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 23:9:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1010 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 6:2:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1539 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 9:44:51
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 988 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 9:51:7
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1525 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 6:19:38
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.