VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 13:31-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2012; 401 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 16:33:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-58
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2012; 378 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 19:23:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2012; 326 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 14:47:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:43-45
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2012; 491 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 0:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:5-15
Pastor John Altfeltis
C:9/16/2012; 378 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:9:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:9-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2012; 426 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:3:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/2/2012; 431 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:4:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2012; 556 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 5:33:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:20-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2012; 776 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:20:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:40-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/29/2012; 615 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  35 / 36  Tiếp  Cuối

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.