VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 168 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 8:32:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/9/2018; P: 1/14/2019; 156 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 10:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:43-54
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 312 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 20:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:22-36
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/18/2018; P: 11/28/2018; 268 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 15:23:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 239 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 20:41:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 255 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 10:28:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 250 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 17:15:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/14/2018; P: 11/8/2018; 185 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 1:18:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20; Dân-số Ký 11:24-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/7/2018; P: 11/8/2018; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 17:33:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2018; P: 11/7/2018; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 20:3:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.