VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 289 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 14:56:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 358 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 18:30:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 315 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 6:41:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 295 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 5:12:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 234 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 17:36:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 398 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:2:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 228 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:2:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 289 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 15:29:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 349 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 12:26:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 15:49:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.