VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 928 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 21:36:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1145 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 4:9:54
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 969 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 12:25:7
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 958 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/2/2019 11:36:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1119 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 1:28:37
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1136 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 17:32:12
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:0-7:0
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/2/2019 17:39:11
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 978 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 22:45:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:54-58; Mác 6:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1108 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 15:19:53
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1664 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:26:7
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.