VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 964 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 8:0:52
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 20:16:1
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1008 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 9:42:52
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1000 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 7:27:24
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1181 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 20:12:25
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1196 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 13:50:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:0-7:0
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1505 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 1:25:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1037 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 17:29:51
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:54-58; Mác 6:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1154 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 23:19:22
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1746 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 5:54:40
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.