VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Giăng 4:16; Giăng 15:13; Giăng 17:23
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/20/2018; P: 5/28/2018; 374 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 18:35:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/8/2018; P: 5/2/2018; 421 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 18:20:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:19-14; Hê-bơ-rơ 10:19-20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/1/2018; P: 4/13/2018; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:37:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-11; Thi-thiên 25:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/25/2018; P: 3/12/2018; 342 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 17:50:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:16-17; 2 Cô-rinh-tô 4:3-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/11/2018; P: 2/20/2018; 444 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 2:43:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 63:1-5; Thi-thiên 145:1-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/28/2018; P: 2/8/2018; 347 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 13:1:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Pastor Monica Stenberg
C:1/14/2018; P: 1/28/2018; 399 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 7:24:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 3:15; Thi-thiên 22:3; Thi-thiên 100:2-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/7/2018; P: 1/20/2018; 393 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 4:46:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 150:1-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/31/2017; P: 1/7/2018; 284 xem
Xem lần cuối 7/19/2019 21:1:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/29/2017; P: 1/2/2018; 567 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 16:59:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.