VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Phi-e-rơ 1:15-16; Hê-bơ-rơ 12:14; Rô-ma 6:12-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/1/2018; P: 7/10/2018; 395 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 15:26:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-4; 1 Cô-rinh-tô 11:31-32; Ê-phê-sô 4:27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/3/2018; P: 6/25/2018; 478 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 15:54:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Khải-huyền 15:3; 1 Giăng 1:9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/27/2018; P: 6/6/2018; 339 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 19:33:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:16; Giăng 15:13; Giăng 17:23
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/20/2018; P: 5/28/2018; 457 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 0:3:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/8/2018; P: 5/2/2018; 506 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 16:10:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:19-14; Hê-bơ-rơ 10:19-20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/1/2018; P: 4/13/2018; 463 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 16:57:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-11; Thi-thiên 25:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/25/2018; P: 3/12/2018; 424 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 3:3:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:16-17; 2 Cô-rinh-tô 4:3-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/11/2018; P: 2/20/2018; 529 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 5:52:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 63:1-5; Thi-thiên 145:1-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/28/2018; P: 2/8/2018; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 12:51:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Pastor Monica Stenberg
C:1/14/2018; P: 1/28/2018; 495 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 17:51:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.