VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 780 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/5/2021 18:14:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 843 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 22:0:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 2075 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 12:8:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2018; P: 8/2/2018; 620 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 6:18:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/15/2018; P: 7/19/2018; 496 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 11:24:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 559 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 21:49:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 722 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 6:40:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-7,19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/10/2018; 576 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/1/2021 19:11:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2018; 523 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 22:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/20/2018; 707 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 12:30:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.