VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 870 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 13:50:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 927 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 3:25:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 2198 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 11:55:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2018; P: 8/2/2018; 707 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 23:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/15/2018; P: 7/19/2018; 594 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 10:31:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 625 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 17:25:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 810 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 0:28:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-7,19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/10/2018; 651 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 5:6:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2018; 598 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 7:29:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/20/2018; 787 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 16:48:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.