VietChristian
VietChristian
svtk.net
2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 992 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/31/2023 14:54:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 1039 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/27/2023 2:33:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 2363 xem 33 lưu
Xem lần cuối 5/30/2023 21:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2018; P: 8/2/2018; 879 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/2/2023 14:8:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/15/2018; P: 7/19/2018; 732 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/1/2023 17:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 735 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/30/2023 22:53:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 946 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/1/2023 14:15:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-7,19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/10/2018; 781 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/2/2023 20:11:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2018; 701 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/3/2023 13:43:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/20/2018; 906 xem 31 lưu
Xem lần cuối 6/2/2023 18:57:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.