VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 7:7; 1 Phi-e-rơ 5:7; Thi-thiên 34:7; Thi-thiên 35:9; Thi-thiên 45:6; Mác 8:36
Tiểu Minh Ngọc
C:5/28/2020; 1 xem
Xem lần cuối 5/28/2020 3:36:55
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:14; 2 Sử-ký 20:17; Thi-thiên 46:10; Thi-thiên 119:50; Ca-thương 3:26
Tiểu Minh Ngọc
C:5/21/2020; 26 xem
Xem lần cuối 5/28/2020 3:38:13
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:9-10; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:5/14/2020; 31 xem
Xem lần cuối 5/28/2020 3:39:56
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 25:11; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Tiểu Minh Ngọc
C:5/6/2020; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 22:14:30
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 55:8-9; Thi-thiên 33:11; Rô-ma 11:34; 1 Cô-rinh-tô 3:20; Thi-thiên 139:2; Rô-ma 1:21
Tiểu Minh Ngọc
C:4/29/2020; 37 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 21:15:38
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 29:11; Ê-sai 57:19; Ê-sai 57:21; Giăng 14:27; Rô-ma 8:6; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16
Tiểu Minh Ngọc
C:4/22/2020; 32 xem
Xem lần cuối 5/20/2020 17:2:7
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 46:10; Ca-thương 3:26; Thi-thiên 118:5; Thi-thiên 119:143
Tiểu Minh Ngọc
C:4/20/2020; 45 xem
Xem lần cuối 5/25/2020 19:22:43
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:17
Tiểu Minh Ngọc
C:4/17/2020; 32 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 4:50:45
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 86:11; 1 Phi-e-rơ 3:15
Tiểu Minh Ngọc
C:4/15/2020; 16 xem
Xem lần cuối 5/16/2020 22:8:24
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 136:1
Tiểu Minh Ngọc
C:4/13/2020; 24 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 5:2:42
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 129  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ