VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cô-lô-se 2:6-7; Gia-cơ 1:22; Giăng 16:13; 1 Giăng 2:17
Tiểu Minh Ngọc
C:2/4/2019; 18 xem
Xem lần cuối 2/15/2019 19:48:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16; Khải-huyền 2:4-5
Tiểu Minh Ngọc
C:1/26/2019; 81 xem
Xem lần cuối 2/17/2019 7:41:48
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 134:3; 2 Phi-e-rơ 1:2; Giu-đe 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/23/2019; 79 xem
Xem lần cuối 2/17/2019 14:26:26
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 10:19
Tiểu Minh Ngọc
C:1/17/2019; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 1:32:26
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 16:2; Giăng 14:6
Tiểu Minh Ngọc
C:12/26/2018; 25 xem
Xem lần cuối 2/1/2019 18:48:24
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Tiểu Minh Ngọc
C:12/18/2018; 33 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 19:13:46
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 7:17; Khải-huyền 1:8; Ma-thi-ơ 28:19-20; Phi-líp 4:4-5; ; Thi-thiên 23:1
Tiểu Minh Ngọc
C:12/11/2018; 25 xem
Xem lần cuối 2/17/2019 13:51:13
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:3; Ê-phê-sô 6:11-12; Ê-phê-sô 6:18; Giăng 15:5
Tiểu Minh Ngọc
C:12/7/2018; 47 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 3:17:28
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:12/2/2018; 27 xem
Xem lần cuối 2/2/2019 9:36:20
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:8; Thi-thiên 119:74; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-14
Tiểu Minh Ngọc
C:11/26/2018; 27 xem
Xem lần cuối 2/17/2019 9:2:51
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 121  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ