VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tha Lỗi Cho Nhau

Ma-thi-ơ 6:14-15
Tiểu Minh Ngọc
C:10/19/2018; 5 xem
Xem lần cuối 45.96 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tin Cậy, Trung Tín, Chờ Đợi

Thi-thiên 37:3; Thi-thiên 56:11; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/15/2018; 25 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 19:8:2
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sức Người Sức Chúa

Thi-thiên 28:7; Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 89:13; Thi-thiên 118:14; Ê-sai 40:29; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/8/2018; 25 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 0:5:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nói Sao

Truyền-đạo 5:6; Châm-ngôn 15:23
Tiểu Minh Ngọc
C:10/2/2018; 17 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 20:10:39
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Bình Luận Chớ Bình Loạn

Ê-phê-sô 2:3; Ê-phê-sô 4:29
Tiểu Minh Ngọc
C:9/23/2018; 14 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 11:19:1
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đậm Đà Và Đầy Đủ

Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Tiểu Minh Ngọc
C:9/20/2018; 22 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 2:33:29
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Gây Dựng, Chớ Gây Gỗ

2 Ti-mô-thê 3:16; Ê-phê-sô 4:29
Tiểu Minh Ngọc
C:9/16/2018; 30 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 3:3:31
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hỏi Đáp

1 Phi-e-rơ 3:15
Tiểu Minh Ngọc
C:9/10/2018; 21 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 0:36:50
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đối Thoại Đừng Đối Thụi

Ê-phê-sô 4:29; Châm-ngôn 25:11
Tiểu Minh Ngọc
C:9/4/2018; 26 xem
Xem lần cuối 10/5/2018 1:29:29
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nhớ Đến Người Nghèo

Ga-la-ti 2:10; Ga-la-ti 6:10; Hê-bơ-rơ 13:16; Châm-ngôn 21:13
Tiểu Minh Ngọc
C:8/31/2018; 26 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/5/2018 7:23:36
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 119  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ