VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ê-sai 40:11; Công-vụ các Sứ-đồ 20:28
Pastor Robert Fetherlin
C:6/30/2013; 512 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 10:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Cô-lô-se 1:18; Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Ma-thi-ơ 16:18; Hê-bơ-rơ 10:23-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/5/2012; 886 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 21:27:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2012; 460 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 0:14:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-38
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2012; 355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 18:12:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 537 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 11:17:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/27/2012; 1057 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 12:53:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/5/2019; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 13:42:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 895 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 18:59:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Ê-phê-sô 3:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/26/2017; P: 3/8/2017; 352 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 22:1:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/27/2015; P: 10/5/2015; 381 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 12:46:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.