VietChristian
VietChristian
svtk.net
Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 769 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 13:2:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16; Giê-rê-mi 7:23; Giê-rê-mi 8:7; Giê-rê-mi 10:2; Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/30/2011; 1663 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/26/2022 7:56:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/23/2011; 886 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 18:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20; 1 Cô-rinh-tô 1:26-30
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/16/2011; 904 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 17:51:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/9/2011; 426 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 12:1:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên -32:1-6
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/2/2011; 1075 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 18:29:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23; Giăng 1:14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/26/2010; 724 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 18:5:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2010; 591 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 20:22:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-5:43
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/19/2010; 815 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 17:30:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:12/12/2010; 952 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 18:0:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  35 / 78  Tiếp  Cuối

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.