VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Sức Người Sức Chúa

Thi-thiên 28:7; Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 89:13; Thi-thiên 118:14; Ê-sai 40:29; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/8/2018; 20 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 15:54:25
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Công Bình Ngay Thẳng

Thi-thiên 45:6; Ê-sai 9:6
Tiểu Minh Ngọc
C:7/31/2018; 39 xem
Xem lần cuối 10/9/2018 6:14:41
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Trung Thành Với Chúa

Cô-lô-se 3:23; Thi-thiên 119:30
Tiểu Minh Ngọc
C:6/27/2018; 42 xem
Xem lần cuối 10/10/2018 5:29:24
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Mù Được Sáng

Lu-ca 18:41-43
Tiểu Minh Ngọc
C:6/4/2018; 31 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2018 17:8:41
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Yên Lặng

Thi-thiên 46:10; Ca-thương 3:26; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11
Tiểu Minh Ngọc
C:5/30/2018; 32 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 5:56:23
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Bốn Sự Bảo Đảm

Rô-ma 8:34
Tiểu Minh Ngọc
C:5/21/2018; 36 xem
Xem lần cuối 10/10/2018 19:46:50
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Vui Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Châm-ngôn 18:22; 1 Cô-rinh-tô 13:4
Tiểu Minh Ngọc
C:3/7/2018; P: 3/8/2018; 73 xem
Xem lần cuối 10/1/2018 20:37:26
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đấng Luôn Đợi Chờ

Thi-thiên 27:1; Phi-líp 4:13; 2 Phi-e-rơ 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:2/26/2018; 46 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 6:20:4
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đường Đi Theo Chúa

Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 85 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 7:56:1
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cầu Nguyện Cho Con Đi Chinh Chiến Ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Loan
C:1/24/2018; P: 2/13/2018; 43 xem
Xem lần cuối 10/5/2018 1:48:14
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ