VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 13; Ma-thi-ơ 25:1-30; Lu-ca 10:25-37; Lu-ca 16:1-15; Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2013; 883 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 5:5:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10; Khải-huyền 20:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/2/2012; 661 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 14:57:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 645 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 12:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 349 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 10:40:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2692 xem 34 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 2:33:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/27/2011; 2888 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 21:43:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 1191 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 13:9:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 184 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 18:59:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19- 31; Ma-thi-ơ 7:21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1628 xem
Xem lần cuối 1/24/2020 1:5:32
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2120 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 13:43:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.