VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Truyền-đạo 5:10; Ma-thi-ơ 6:24; Lu-ca 16:1-13; 1 Cô-rinh-tô 4:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/5/2020; P: 8/14/2020; 560 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/17/2024 1:32:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13; Ma-thi-ơ 25:1-30; Lu-ca 10:25-37; Lu-ca 16:1-15; Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2013; 1287 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/17/2024 5:27:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:31-33; Lu-ca 16:10-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/19/2020; P: 3/4/2021; 589 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 15:9:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10; Khải-huyền 20:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/2/2012; 1006 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/17/2024 6:12:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 1002 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 10:55:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/17/2024; P: 3/20/2024; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 17:15:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/26/2022; P: 6/30/2022; 619 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 9:18:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 8:11:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 3909 xem 39 lưu
Xem lần cuối 6/15/2024 15:48:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 713 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 23:36:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.