VietChristian
VietChristian
nghe.app
Sáng-thế Ký 12:14,24-25,40-19; Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/4/2020; P: 10/9/2020; 316 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 15:58:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1660 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 15:55:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 907 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 15:42:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 926 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 15:40:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Thi-thiên 146:2
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/24/2019; P: 12/9/2019; 473 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 15:53:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/15/2015; P: 3/21/2015; 1082 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 1:50:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:15-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/2/2020; P: 2/19/2020; 316 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 15:54:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 305 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 6:9:44
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 751 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 15:50:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 489 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 15:47:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.