VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 453 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 22:18:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:8-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/2/2017; P: 1/11/2018; 211 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/10/2019 8:20:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 636 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 16:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 717 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/8/2019 23:34:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 406 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/13/2019 3:19:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1066 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 10:24:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 530 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 6:48:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 461 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 18:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 611 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 21:16:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/23/2014; 684 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 4:56:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.