VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 436 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 1:22:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:8-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/2/2017; P: 1/11/2018; 202 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 5:4:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 620 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 5:1:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 707 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 10:45:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 397 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 4:31:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1050 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 3:16:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 525 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 16:27:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 452 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 11:0:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 594 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 12:43:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/23/2014; 667 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 1:54:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.