VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Được Chúa Mở Mắt Hai Lần

Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 412 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 12:59:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúng Tôi Tin Cậy Chúa

Thi-thiên 33:8-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/2/2017; P: 1/11/2018; 187 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 5:41:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Tương Lai, Một Hi Vọng

Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 600 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 0:47:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nương Trong Cánh Chúa

Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 693 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 13:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bàn Tiệc Ân Sũng

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 386 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 10:37:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cây Vả Trong Vườn Nho

Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1039 xem 25 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 7:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giăng Báp-tít, Nhân Chứng Vể Ánh Sáng

Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 512 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 5:27:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Trong Sạch

Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 7:59:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thương Xót Người Khốn Cùng

Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 574 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 0:0:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Trở Lại Tình Yêu Ban Đầu

Trở Lại Tình Yêu Ban Đầu

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/23/2014; 639 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 22:2:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.