VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 502 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 14:3:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:8-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/2/2017; P: 1/11/2018; 253 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 3:34:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 685 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 20:15:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 747 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 2:23:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 435 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 11:52:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1095 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 3:48:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 561 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 3:57:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 494 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:49:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 657 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 21:20:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/23/2014; 744 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 12:30:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.