VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 383 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 6:16:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 703 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 15:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:8-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/2/2017; P: 1/11/2018; 414 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 15:25:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 876 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 11:20:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 928 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 8:33:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 577 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 14:2:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1245 xem 27 lưu
Xem lần cuối 6/21/2021 18:21:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 701 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 12:37:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 640 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 12:31:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 907 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 11:51:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.