VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 271 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 9:58:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 608 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 5:38:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:8-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/2/2017; P: 1/11/2018; 327 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 8:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 781 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 12:0:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 834 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 2:25:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 493 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 3:30:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1164 xem 27 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 7:17:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 621 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 3:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 564 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 3:16:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 766 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 17:54:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.