VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 668 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:4:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 993 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:30:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:8-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/2/2017; P: 1/11/2018; 698 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:25:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 1188 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:29:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 1183 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 0:40:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 826 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:6:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1546 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:52:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 976 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:47:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 870 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:15:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 1207 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:36:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.