VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 512 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 12:28:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:8-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/2/2017; P: 1/11/2018; 270 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 11:25:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 702 xem 8 lưu
Xem lần cuối 57.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 760 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 5:0:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 16:21:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1111 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 9:3:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 568 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 3:47:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 506 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 9:24:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 677 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 14:17:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/23/2014; 763 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 13:32:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.