VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 554 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 19:34:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 864 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/2/2022 12:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:8-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/2/2017; P: 1/11/2018; 562 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/6/2022 0:6:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 1044 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/27/2022 14:18:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 1063 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/3/2022 10:14:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 706 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/5/2022 5:42:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1414 xem 29 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 9:42:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 845 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 9:0:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 758 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/3/2022 10:16:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 1064 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/30/2022 8:53:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.