VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 20:1-18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 143 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 5:6:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3; Thi-thiên 139:16; Mác 10:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/25/2019; P: 8/31/2019; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 4:32:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/18/2019; P: 8/25/2019; 140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 19:57:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 123 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 3:1:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 168 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 17:24:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 18:42:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 215 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 4:40:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 158 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 11:7:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 129 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 23:17:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 242 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 6:31:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.