VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ga-la-ti 2:15-16
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/8/2019; P: 12/12/2019; 162 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 17:58:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:8-10; 1 Phi-e-rơ 3:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/1/2019; P: 12/12/2019; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 4:34:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:12-13; A-ghê 2:6-9; Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/24/2019; P: 11/30/2019; 84 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 19:27:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/17/2019; P: 12/9/2019; 91 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 8:56:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/10/2019; P: 12/6/2019; 151 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 3:14:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 22:1-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/3/2019; P: 11/26/2019; 141 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 14:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/27/2019; P: 11/21/2019; 141 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 22:12:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:34-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/20/2019; P: 10/24/2019; 244 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 16:1:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/13/2019; P: 10/20/2019; 95 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 2:35:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/29/2019; P: 10/8/2019; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 14:10:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.