VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 10:27:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 191 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 1:55:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 2:34:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 229 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 20:30:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 97 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 8:37:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 182 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 8:27:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 225 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 7:11:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 109 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 20:14:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 15:2:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:43-54
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 5:40:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.