VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Vẫn Chưa Ăn Năn

Khải-huyền 9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/20/2018; P: 5/24/2018; 100 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Ấn Thứ Bảy Của Quyển Sách Mở Ra

Khải-huyền 8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/6/2018; P: 5/9/2018; 247 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:34:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra

Khải-huyền 6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/15/2018; P: 4/19/2018; 277 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 22:42:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Nhiều Người Nguội Dần

Ma-thi-ơ 24:1-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/8/2018; P: 4/14/2018; 333 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Thân Thể Biến Hoá

1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 193 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:34:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Thờ Phượng Ở Đất Cũng Như Ở Trên Trời

Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 266 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:34:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Hâm Hẫm

Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/18/2018; P: 3/22/2018; 225 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:34:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Trụ Cột

Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/11/2018; P: 3/13/2018; 167 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:34:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Con Có Tiếng Sống, Nhưng...

Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 159 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:34:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Giành Lại Tình Yêu Ban Đầu

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/4/2018; P: 2/12/2018; 205 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng