VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 13:31-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2012; 348 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 18:9:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-58
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2012; 326 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 19:55:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2012; 266 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 18:55:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:43-45
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2012; 430 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 6:36:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:5-15
Pastor John Altfeltis
C:9/16/2012; 316 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 23:33:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:9-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2012; 356 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 15:51:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/2/2012; 366 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 5:46:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2012; 465 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 8:17:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:20-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2012; 665 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 2:33:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:40-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/29/2012; 530 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/1/2019 21:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 30  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.