VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 267 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 14:14:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 414 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/3/2021 22:33:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 445 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 12:2:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 556 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 5:17:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8.18-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 395 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 14:31:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 727 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 8:11:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31-13:3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/18/2016; P: 9/19/2016; 834 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 23:35:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84.4-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 545 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/30/2020 22:53:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 752 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 21:27:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 16  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.