VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Các Vua 3:15; Thi-thiên 22:3; Thi-thiên 100:2-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/7/2018; P: 1/20/2018; 418 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 2:17:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 150:1-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/31/2017; P: 1/7/2018; 312 xem
Xem lần cuối 10/4/2019 11:23:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/29/2017; P: 1/2/2018; 596 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 2:37:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:4-9; Rô-ma 5:12-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 315 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 7:56:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 312 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 17:31:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:20-22; 1 Phi-e-rơ 3:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/10/2017; P: 12/18/2017; 360 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 4:27:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:24-25; Gia-cơ 1:5-8; Gia-cơ 4:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/3/2017; P: 12/9/2017; 489 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 20:19:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:14-15; Mác 11:24; Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/26/2017; P: 12/6/2017; 563 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 4:1:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:14-17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18
Pastor Gene Pietrini
C:11/19/2017; P: 11/26/2017; 417 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:8:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34; Hê-bơ-rơ 8:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 520 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 1:1:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.