VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 2:4-9; Rô-ma 5:12-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 268 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 20:54:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 284 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 5:13:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:20-22; 1 Phi-e-rơ 3:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/10/2017; P: 12/18/2017; 337 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 6:27:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:24-25; Gia-cơ 1:5-8; Gia-cơ 4:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/3/2017; P: 12/9/2017; 451 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 19:19:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:14-15; Mác 11:24; Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/26/2017; P: 12/6/2017; 521 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 22:17:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:14-17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18
Pastor Gene Pietrini
C:11/19/2017; P: 11/26/2017; 392 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 3:32:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34; Hê-bơ-rơ 8:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 498 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 6:10:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:16-18; Ê-phê-sô 3:16-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 353 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 8:14:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:23-24; 1 Giăng 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/15/2017; P: 10/20/2017; 455 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 4:27:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:20-29
Pastor Anthony Cesena
C:10/8/2017; P: 10/11/2017; 362 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 6:32:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.