VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Các Vua 3:15; Thi-thiên 22:3; Thi-thiên 100:2-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/7/2018; P: 1/20/2018; 491 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 23:34:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 150:1-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/31/2017; P: 1/7/2018; 346 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 16:14:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/29/2017; P: 1/2/2018; 648 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 1:21:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:4-9; Rô-ma 5:12-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 351 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 3:56:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 373 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 13:52:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:20-22; 1 Phi-e-rơ 3:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/10/2017; P: 12/18/2017; 389 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 20:21:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:24-25; Gia-cơ 1:5-8; Gia-cơ 4:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/3/2017; P: 12/9/2017; 533 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 0:2:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:14-15; Mác 11:24; Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/26/2017; P: 12/6/2017; 604 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 17:55:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:14-17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18
Pastor Gene Pietrini
C:11/19/2017; P: 11/26/2017; 469 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 23:25:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34; Hê-bơ-rơ 8:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 560 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 2:56:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.