VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 19:1-10; Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 1120 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 12:33:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 40:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2016; 430 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 13:33:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:18-22
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 536 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 10:53:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/17/2016; 527 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 2:40:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:9-12; Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/10/2016; P: 1/17/2016; 589 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 16:12:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/3/2016; P: 1/17/2016; 529 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 13:26:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/10/2016; 829 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 5:12:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 1782 xem 26 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 5:27:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 747 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 1:37:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/3/2016; P: 1/5/2016; 693 xem
Xem lần cuối 6/9/2020 16:23:44
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 41  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.