VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 14:18-20; Lê-vi Ký 27:30-32; Lu-ca 20:25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:2-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/25/2019; P: 6/9/2019; 394 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/25/2020 6:40:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 21:2:3
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 20:1-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/30/2017; P: 8/8/2017; 308 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/19/2020 12:22:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/10/2014; 1513 xem 43 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 5:11:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 479 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 2:8:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2007; 2168 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 4:40:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 877 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 2:9:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:27-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 374 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2020 18:13:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2007; 2093 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 20:43:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.