VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 503 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 23:47:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 723 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 7:51:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 711 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 2:25:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1,4-11; Rô-ma 12:4-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 674 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 22:8:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 678 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 2:42:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:4; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/19/2018; 614 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 20:41:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/7/2018; P: 10/15/2018; 523 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 19:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 614 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 6:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11; Phi-líp 2:4
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/16/2018; P: 9/28/2018; 714 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 22:50:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11; Rô-ma 12:10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/9/2018; P: 9/28/2018; 654 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 4:45:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.