VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ma-thi-ơ 8:5-10; Giăng 5:19; Rô-ma 8:22; Lu-ca 10:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/2/2011; 1425 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 23:31:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:34
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/25/2011; 1259 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:19:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-48
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:9/18/2011; 1502 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 15:38:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:103; Gia-cơ 5:16; Ma-thi-ơ 16:18; Châm-ngôn 13:20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/11/2011; 1396 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 19:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:33-37; 2 Cô-rinh-tô 10:6; Giu-đe 1:20-23; Rô-ma 8:26-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/4/2011; 1138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 8:43:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:62
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/28/2011; 1039 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 20:29:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Nhã-ca 5:3; Khải-huyền 3:20; Giăng 6:44; Ma-thi-ơ 5:6; Khải-huyền 2:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/21/2011; 1859 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 23:10:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:5; 2 Cô-rinh-tô 13:14; Ê-phê-sô 4:30-32; Gia-cơ 4:5; 2 Cô-rinh-tô 1:21-22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/14/2011; 2100 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:19:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/7/2011; 852 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 11:27:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; ; Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18; Giô-ên 2:23-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/31/2011; 1100 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:18:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 78  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.