VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 4:10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:12; Rô-ma 14:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/20/2020; 52 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 18:30:20
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:14; 1 Cô-rinh-tô 1:31; Giê-rê-mi 9:23-24; Thi-thiên 106:5
Tiểu Minh Ngọc
C:2/6/2020; 52 xem
Xem lần cuối 10/10/2020 9:14:45
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 19:7-8; Thi-thiên 119:105; Thi-thiên 1:4; Thi-thiên 16:11; Giăng 14:6
Tiểu Minh Ngọc
C:1/1/2020; 76 xem
Xem lần cuối 10/11/2020 5:9:34
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28; Thi-thiên 42:11; Ê-sai 48:22
Tiểu Minh Ngọc
C:11/27/2019; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 5:9:1
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 139:2; Thi-thiên 33:13-14; Thi-thiên 106:3; 1 Giăng 2:17
Tiểu Minh Ngọc
C:11/6/2019; 63 xem
Xem lần cuối 10/11/2020 5:8:30
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:15-18
Tiểu Minh Ngọc
C:10/15/2019; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 13:50:2
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 24:1; 1 Giăng 2:17; Thi-thiên 145:9; Ê-phê-sô 4:32; Giăng 1:1; Giăng 14:6
Tiểu Minh Ngọc
C:10/9/2019; 65 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 17:54:44
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:7; Châm-ngôn 10:25
Tiểu Minh Ngọc
C:8/7/2019; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 4:36:33
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:22; Lu-ca 6:47-49; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:28
Tiểu Minh Ngọc
C:7/17/2019; 85 xem
Xem lần cuối 10/10/2020 8:51:24
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 50:10; Giăng 10:10
Tiểu Minh Ngọc
C:7/10/2019; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 17:19:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ